Streptomyces avermitilis
Streptomyces coelicolor A3(2)
No. aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
4AlaTGCAlaCGCAlaGGCAlaGGC
4AlaTGCAlaCGCAlaGGCAlaGGC
4ArgCCGArgCCTArgACGArgTCT
4ArgCCGArgCCTArgACGArgTCT
2AsnGTTAsnGTT
2AsnGTTAsnGTT
2AspGTCAspGTC
2AspGTCAspGTC
2CysGCACysGCA
1CysGCA
3GlnCTGGlnCTGGlnTTG
2GlnCTGGlnCTG
4GluCTCGluCTCGluCTCGluTTC
4GluCTCGluCTCGluCTCGluTTC
5GlyGCCGlyGCCGlyGCCGlyTCCGlyCCC
5GlyGCCGlyGCCGlyGCCGlyTCCGlyCCC
1HisGTG
1HisGTG
1IleGAT
1IleGAT
6LeuGAGLeuTAALeuCAGLeuTAGLeuCAALeuGAG
6LeuGAGLeuTAALeuCAGLeuTAGLeuCAALeuGAG
4LysTTTLysCTTLysCTTLysCTT
4LysTTTLysCTTLysCTTLysCTT
6MetCATMetCATMetCATMetCATMetCATMetCAT
5MetCATMetCATMetCATMetCATMetCAT
1PheGAA
1PheGAA
5ProGGGProGGGProCGGProTGGProGGG
5ProGGGProGGGProCGGProTGGProGGG
5SerGGASerCGASerGCTSerTGASerGCT
4SerGGASerCGASerGCTSerTGA
4ThrCGTThrTGTThrGGTThrGGT
4ThrCGTThrTGTThrGGTThrGGT
1TrpCCA
1TrpCCA
1TyrGTA
1TyrGTA
7ValTACValCACValCACValGACValGACValGACValCAC
6ValTACValCACValCACValGACValGACValGAC